કુલ પૃષ્ઠ અવલોકનો

સોમવાર, 22 ડિસેમ્બર, 2014

હાડકું
ચાર રસ્તા વચ્ચે એક હાડકું પડ્યું છે. ચાર કૂતરા હાડકું ચુસવા એકબીજા સાથે ઝગડી રહ્યા છે. એમાં એક કૂતરો સૌથી કદાવર છે. એ ભસતાં ભસતાં કહે છે, “આ હાડકું મારું છે. બે હજાર વર્ષથી હું એને ચુસું છું. એના પર મારો જ અધિકાર છે. તમે પરદેશી કૂતરા છો. તમે લાગ જોઇને આ હાડકું પડાવી લીધું છે. પરંતુ, હવે હું તમને ચૂસવા નહીં દઉં.  હાડકાને મારા ઘરમાં લઇ જઇને જ હું જંપીશ”

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો